Miesięczne archiwum: Luty 2015

CHOROBY UMYSŁOWE I NERWOWE CZĘŚĆ 2

Objawy chorobowe w obrębie kobiecych części rodnych spostrzegane czasem u histeryczek polegają na zwiększeniu się wydzieliny śluzowej z powodu natury nerwowej, na występowaniu obfitych krwawień miesięcznych oraz rozmaitego rodzaju zaburzeń ruchowych i czuciowych (parcie na mocz, parcie na stolec), w następstwie zbytniej pobudliwości układu nerwowego mięśniówki pęcherza moczowego lub prostnicy. Związek między skargami histeryczek a cierpieniem kobiecym, istniejącym rzeczywiście, może być jednak bardzo luźny lub też nie istnieć wcale. Nie można też zapominać o tym, że nadmiernie wrażliwa chora może pewne objawy odczuwać bardzo silnie albo tłumaczyć sobie występowanie ich w sposób opaczny przez zwracanie na nie nadmiernej uwagi i rozbudowanie na tym tle całego zespołu objawów psycho- neurotycznych.

Czytaj dalej

Socjalizacja potrzeby seksualnej

Socjalizacja potrzeby seksualnej jest procesem, który powinien być rozpatrywany z uwzględnieniem całego okresu rozwoju psychicznego, od urodzenia do dojrzałości. Poznawanie i interioryzacja norm określa- jących ramy zachowania seksualnego odbywa się bowiem w znacznej części w okresie poprzedzającym pojawienie się potrzeby seksualnej, a więc w pierwszych latach życia, począwszy od wczesnego dzieciństwa. Okres od wczesnego dzieciństwa do początków dojrzewania pozwala na ukształtowanie podstawowych pojęć moralności seksualnej, a także na nabycie odpowiednich umiejętności funkcjonowania społecznego, które będą stanowiły punkt wyjścia działań społeczno-erotycznych, inicjowanych w okresie dojrzewania. Zagadnienia te były już omawiane powyżej, przy analizowaniu wczesnodziecięcego treningu społecznego. Konieczne wydaje się jednak zwrócenie uwagi na fakt, że proces socjalizacji potrzeby seksualnej obejmuje dwa elementy składowe: nabywanie wiedzy o wymaganiach społecznych dotyczących aktywności seksualnej oraz nabywanie umiejętności zaspokajania potrzeby seksualnej zgodnie z wymaganiami społecznymi. Drugi element, dotyczący nabywania określonych umiejętności, związany jest z treningiem społecznym. W procesie nabywania wiedzy wyraźnie natomiast występuje zapoznawanie się z określonymi normami i ewentualna interioryzacja tych norm. Interioryzacja, a więc przyjęcie norm za własne, w pełni aprobowane reguły postępowania, dotyczy dość często tylko pewnej części zakazów i nakazów, co w niektórych przypadkach może być dowodem niepełnej lub nieprawidłowej socjalizacji, w innych natomiast stanowi

Czytaj dalej

Odmienności seksualizmu kobiety od seksualizmu mężczyzny

Winokur i Leonard (1963) stwierdzili, że kobiety wykazujące cechy histeryczne reagują znacznie słabiej na psychologiczne bodźce seksualne niż kobiety bez tych cech. Poza powyższymi współzależnościami wykryto jeszcze wiele innych. Stwierdzono, że reaktywność seksualna jest większa u tych kobiet, które: 1) posiadają wyższe wykształcenie, 2) są mniej przywiązane do religii katolickiej, 3) pochodzą z miasta.

Czytaj dalej

Wygniatanie łożyska

Po minięciu go, ręka wpada do rozszerzonej jamy macicy, co robi wrażenie jej przebicia.

– b) postępowanie wobec nieodklejania się fożyska.

Wypełnienie naczyń łożyskowych

Leczenie polega na całkowitym usunięciu łożyska. W przypadkach obfitego krwawienia, groźnego dla życia rodzącej, nie czekamy na samoistne jego odejście, lecz usuwamy je za pomocą zabiegów. Do tego celu służą: wygniatanie, wypełnienie naczyń łożyskowych roztworem soli fizjologicznej oraz ręczne wydobycie łożyska. Wygniatanie łożyska nazywamy zabiegiem Cródego, co zostało opisane w rozdziale o prowadzeniu porodu. Jeśli jest on umiejętnie wykonany, może oddać duże usługi i nie naraża rodzącej na dalsze zabiegi wewnętrzne, a tym samym na możliwość zakażenia, W czasie dobrze wykonanego zabiegu czujemy, jak łożysko pod palcami ześlizguje się ku dołowi, widzimy, jak tuż nad spojeniem wypukła się dolny odcinek i następnie łożysko ukazuje się w szparze sromowej. W razie niepowodzenia zabieg należy kilkakrotnie powtórzyć w odstępach kilkuminutowych, ostatecznie w uśpieniu rodzącej.

Wypełnienie naczyń łożyskowych przez żyłę pępowinową płynem fizjologicznym, wyjątkowo stosujemy w praktyce szpitalnej, gdyż metoda ta nie nadaje się do leczenia domowego. W przypadkach, kiedy zabiegiem Credego nie udaje się wycisnąć łożyska, a krwawienie utrzymuje się nadal, przystępujemy do ręcznego jego usunięcia. Należy pamiętać, że jest to zabieg bardzo groźny dla rodzącej, gdyż umożliwia jej zakażenie, a śmiertelność po tych zabiegach wynosi około 10%. Ręką odkażoną i nawet w jałowej rękawiczce gumowej przechodzimy przez pochwę, w której zawsze znajdują się drobnoustroje i przenosimy je do najbardziej podatnego na zakażenie miejsca łożyskowego. Po usunięciu łożyska oglądamy je bardzo szczegółowo i w razie braków jego części tępą łyżką usuwamy pozostałe w macicy resztki. Po całkowitym opróżnieniu jamy macicy należy zwracać baczną uwagę na jej obkurczanie się, gdyż niejednokrotnie występuje niedowład macicy.

Pooperacyjne powikłania

Przyczyny powstawania przepukliny w bliźnie pooperacyjnej są różne. Najczęściej jest ona następstwem trudnego gojenia się rany w powłokach brzusznych po zabiegach chirurgicznych połączonych z otwarciem jamy otrzewnowej (ropienie, sączkowanie, krwiaki). Pooperacyjne powikłania, np. wymioty oraz zapalenie oskrzeli i płuc po narkozie, usposabiają do powstawania tego rodzaju i przepuklin, gdyż towarzyszący im kaszel wpływa niekorzystnie na gojenie bądź to rozluźniając założone szwy, bądź powodując ich przerwanie.

Przepukliny w bliznach pooperacyjnych powłok brzusznych mogą dotyczyć albo całego pola blizny, która uległa rozciągnięciu i uwypukleniu, albo też uwypuklenie pokryte od wewnątrz otrzewną dotyczy tylko pewnego miejsca lub pewnych miejsc blizny.

W pierwszym przypadku nie ma właściwie wrót przepuklinowych i worka przepuklinowego. Czytaj dalej

Aspekty problemów człowieka

Zjawiska zachodzące w świecie człowieka, ogólniej zaś rzecz biorąc, wszelkie problemy z człowiekiem związane, ujmować należy w trzech różnych aspektach: jako fakty, jako wartości oraz jako przeżycia. Pierwszy obejmuje konstatacje dotyczące tego, co zastane, co mieści się w rzeczywistości dającej się stwierdzić w sposób obiektywny (inny, zależnie od wymagań wchodzącej w grę dyscypliny naukowej), w tym przypadku będą to takie stwierdzenia, jak np. „gatunek ludzki odznacza się zróżnicowaniem co do płci”, „w człowieku występuje popęd seksualny” itp. Fakty należą do dziedziny zainteresowań naukowych, nauka je wykrywa, ustala zachodzące między nimi związki, uogólnia, wyprowadza konsekwencje praktyczne. Drugie ujęcie uwzględnia to, że wszelkie zachowania człowieka, a więc i seksualne, funkcjonują jako wartości, które raz są pozytywne, raz negatywne, prowadząc człowieka do szczęścia, rozwoju bądź do upadku, wzmacniają jego siły witalne albo je niszczą. Wartości tego rodzaju nie istnieją same w sobie, lecz zawsze w realizacjach, zawsze w określonej sytuacji. Ten punkt widzenia, przyjęty zarówno w filozofii, jak i w poglądach potocznych, sugerowany jest także przez sztukę, która dostarcza różnych modeli sytuacji seksualnych. Wreszcie rozpatrując jakiekolwiek zjawisko ze świata człowieka, musimy brać pod uwagę także to, że jest ono przez człowieka przeżywane zgodnie z jego indywidualnym sposobem reagowania, w sposób osobisty i często nieprzekazywalny. Człowiek sam, w swoim osobistym przeżyciu, nadaje rozmaite znaczenia faktom, kreując je jako wartości, w ten czy inny sposób ważne dla niego samego. Okazuje się, że istnieją niekiedy daleko idące rozbieżności między wartością potocznie przypisywaną zachowaniom seksualnym a wartością, jaką przypisać im można z punktu widzenia nauki czy filozofii. Istnieją też znaczne rozbieżności między przyznawaniem wartości sprawom seksu przez tego samego człowieka, lecz w różnych sytuacjach, zależnie od wielu czynników kształtujących zachowania seksualne na tle społecznego statusu człowieka. Sprawami przeżyć, indywidualnych niuansów odczuwania zachowań seksualnych, odgrywających tak wielką rolę w życiu, a tak nieuchwytnych dla nauki, zajmuje się przede wszystkim sztuka. Dzięki odpowiedniemu doborowi środków artystycznych, ujawnia się w niej niezwykła rozmaitość doznań, nie dających się przekazać ani w języku potocznym, ani naukowym.

Czytaj dalej

Surowe traktowanie homoseksualizmu

Niektóre kodeksy traktują homoseksualizm jako czyny przeciwko naturze (kodeks węgierski) chyba z tego względu, że nie może on realizować funkcji prokreacjl. Jest to argument, jak już o tym była mowa na wstępie, zupełnie wątły. Idąc tą drogą należałoby na wzór srogiego Jehowy, który skazał na śmierć Onana, karać samogwałt oraz inne czynności seksualne nie spełniające funkcji prokreacji. Ze stanowiska Kościoła katolickiego Bockle (1962) wywodzi, że zakaz homoseksualizmu jest nienaruszalnym „tabu”, choć autor wypowiada się także za oceną zjawiska pod kątem jego szkodliwości społecznej,

Czytaj dalej

Dojrzewanie pęcherzyka Graafa

Mianem ohgomenorrhoea oznaczamy krwawienia miesięczne, w których przychodzi do nieznacznej utraty krwi. Spotykana w1 niektórych podręcznikach nazwa menostaxis jest właściwie synonimem polymenorrhoea.

Jakkolwiek bezpośrednią przyczyną obfitego miesiączkowania jest zaburzenie w wytwarzaniu hormonów jajnikowych, które pociąga za sobą odpowiednie zmiany w śluzówce macicy, to jednak szereg powodów miejscowych i ogólnych, sprowadzających przekrwawienie w miednicy małej i w narządach płciowych kobiety, może również w pewnej mierze stać się ich przyczyną. Z przyczyn ogólnych należy wymienić choroby nerek, płuc i serca, w których przebiegu tworzy się zastój krwi w miednicy małej z miejscowych wchodzą tu w grę zapalenia ostre i przewlekłe, żylaki, zaburzenia krążenia w niektórych zmianach położenia macicy (tyłozgięcie i tyłopochylenie, wypadnięcie macicy), stany przewlekłego podrażnienia części rodnych (masturbatio, coitus interruptus). Czytaj dalej

Ciąża i poród wobec tyłozgięcia macicy

Ze wszystkich zmian w położeniu macicy praktyczne znaczenie po-siada tyłozgięcie, czy też tyłopochylenie macicy, tym bardziej jeśli jest ono umocowane. W przypadkach tyłozgięć wolnych macica może samoistnie zmienić położenie nie dając żadnych objawów, a jeśli one pierwotnie istniały w postaci bólów krzyża, uczucia pełności w miednicy małej, parcia na mocz i trudności w oddawaniu stolca, to po 4 mie-siącach, kiedy trzon macicy wyrośnie poza miednicę małą, wszystkie 

Czytaj dalej

Zdanie Hellpacha

Według Hellpacha (1950) w okresie wiosny wzmaga się witalność, podnosi nastrój oraz zwiększa się przedsiębiorczość i aktywność człowieka. Ten wzrost napędu w ogóle oraz wzmożenie nastroju idzie w parze z obniżeniem się samokontroli i spadkiem krytycyzmu. Według Hellpacha (1950) najwięcej narodzin dzieci nieślubnych przypada na późną zimę i przedwiośnie. Oznacza to, że największa liczba pozamałżeńskich stosunków zapładniających odbywa się w końcu wiosny i wczesnym latem. W tych porach roku popełniana jest też największa liczba samobójstw. Także kryminalistyka przytacza dowody na to, że największa liczba przestępstw dokonywana bywa zgodnie z tym biorytmem. To „wiosenne” wzmożenie napędu nie jest uzależnione od klimatu. Występuje bowiem także na obszarach geograficznych, gdzie w tych miesiącach nie ma – lub jeszcze nie ma – wiosny, obejmuje wszystkie warstwy społeczne oraz grupy wiekowe.

Czytaj dalej

PĘKNIĘCIA I OKALECZENIA MIĘDZYKROCZA

Najczęstszym obrażeniem części rodnych kobiety jest pęknięcie krocza (ruptura perinei), które w nielicznych tylko przypadkach bywa następstwem upadku, zranienia, uszkodzenia przedmiotami ostrymi i tępymi, zwykle jednak pozostaje w ścisłym związku z urazem porodowym.

Czytaj dalej

ZASADY ETYKI SEKSU

Sformułowania zasad etyki seksu, a za naczelną dyrektywę trzeba by tu uznać to, że spraw seksu nie należy stawiać jako nadrzędnych w stosunku do systemu wartości moralnych, a także wartości osobowych (nie wolno drugiego człowieka traktować jako rzeczy) i społecznych (nie wolno krzywdzić rodziny czy innych układów społecznych dla zaspokojenia potrzeb seksualnych). Odpowiedzialność za zachowania seksualne istnieje i wówczas, gdy idąc za bezpośrednim impulsem, nie jest się w pełni świadomym, czy wyrządza się komuś jakieś zło. Trzeba bowiem uwzględnić to, że instynkt zachowania gatunku, przejawiający się jako popęd seksualny, staje się niekiedy ślepy i bezwzględny – stąd zachowania seksualne, podobnie jak i wszelkie inne zachowania człowieka, podlegają zasadzie odpowiedzialności. Istnieją też przypadki bezkonfliktowych, w sposób naturalny zgodnych z porządkiem świata zachowań seksualnych, gdzie jedyną dyrektywą,' jak się wydaje, jest obustronna – spontaniczność. Poczucie odpowiedzialności aktualizuje się wtedy, kiedy grozi zakłócenie owego bezkonfliktowego porządku. Jest więc tak, że w autentycznym, konkretnym życiu człowiek nie ma poczucia odpowiedzialności dlatego, iż właśnie jego zachowania seksualne nie naruszają naturalnego porządku, w którym odpowiedzialność to tyle, co bycie sobą. Uwzględnić trzeba wreszcie sytuacje, gdy zachowania seksualne są całkowicie zgodne z tym, co określić można jako sumienie, czy też poczucie oddania sprawiedliwości człowieczeństwu, choć same czyny odbiegają od powszechnie przyjętych norm, a więc zgodnych z obowiązującą etyką.

Czytaj dalej

Zgwałcenie prostytutki

Stanowisko to daje się również odnieść do sytuacji konkubiny, kochaniu. Inna rzecz, że gdy chodzi o zarzut zgwałcenia żony, konkubiny, kochanki, jego udowodnienie będzie napotykać prawie niepokonalne przeszkody, skoro wszystko odbywa się wśród dwojga osób przebywających stale z sobą, przeważnie w zamkniętym układzie stosunków osobistych.

Czytaj dalej

JAJNIK ( ovarium)

Jajniki są położone w górnej części jamy miedniczej i zazwyczaj jedna ich strona opiera się w małym zagłębieniu wewnętrznej powierzchni mięśnia zasłonowego (fossa ovarica). Są to dwa lekko przypłaszczone twory kształtu podłużnego, umieszczone na tylnej blaszce więzadła szerokiego i przytwierdzone do niego za pomocą krezki (mesovarium), małego zdwojenia otrzewnej.

Czytaj dalej

Zobacz

Kategorie – medycyna

Zobacz