Miesięczne archiwum: Luty 2015

Seksuologia społeczna

Istotny wpływ na rozwój sfery seksualnej wywierają przemiany w zakresie technicyzacji i automatyzacji pracy. Zmniejszają one możliwości fizycznego przemęczenia organizmu, negatywnie rzutującego na sferę seksualną oraz zwiększają ilość wolnego czasu człowieka, który może on zużytkować na realizację więzi uczuciowych i seksualnych. Wzrost ilości czasu wolnego oraz poziomu stopy życiowej umożliwiają także wzrost wykształcenia ogólnego człowieka, A wykształcenie, na ogół, wpływa na swobodniejsze postawy wobec seksualności oraz sprzyja spontaniczności w aktywności seksualnej. Ludzie wykształceni bardziej świadomie kształtują kontakty seksualne oraz wszystkie inne kontakty międzyludzkie, a więc mniej poddają się zastanym sztywnym normom i wzorcom seksualnym, które są spuścizną trwających przez kilkanaście wieków wpływów kultury zachodnioeuropejskiej. Ludzie z niższym wykształceniem na ogół wykazują większą bojaźń przed wyborem zachowań seksualnych, które uważają za nieprzyzwoite i grzeszne.

Czytaj dalej

Wysepki łuszczycy części pochwowej

Wysepki łuszczycy części pochwowej, opisane po raz pierwszy przez Hinselmanna (r. 1927), nie stanowią jednak, jak się okazało, odrębnej jednostki chorobowej, gdyż histologiczne badania wysepek, a także ich dna oraz miejsc śluzówki wykazujących podział na pola wykazały, że pojęciem tym objęte mogą być zasadniczo różne pod względem histologicznym zmiany nabłonkowe (natury zarówno niewinnej, jak i nowotworowej), I tak badania drobnowidowe udowodniły, że łuszczyca jako objaw zmian łagodnych trafia się na części pochwowej w przypadkach zrogowa- cenia płaskiego nabłonka (leukokeratosis), przy niezupełnym zrogowaceniu nabłonka (parakeratosis), a również przy zgrubieniach warstwy nabłonka płaskiego.

Czytaj dalej

Naciek rakowy

Cechą znamienną tych bólów jest nasilanie się ich w nocy i nieustępowanie, chociaż chora położy się do łóżka. Bóle towarzyszą również zajęciu przez raka okostnej miednicy.

W późniejszych okresach raka części pochwowej upławy cechuje przykra woń i mniej lub więcej obfita domieszka krwi. Nieregularne krwawienia stają się coraz częstsze i niekiedy trudne nawet do opanowania, jakkolwiek istnieją przypadki, kiedy krwawienie mimo późnego okresu raka bywa bardzo małe.

Badania przedmiotowe ptzez pochwę wykazują często zupełne zniszczenie części pochwowej i utworzenie się w jej miejscu dużego krateru, o ścianach twardych i nierównych, który sięga aż do dolnego odcinka trzonu macicy i obejmuje – w mniejszym lub większym zakresie – sklepienia pochwy. Naciek nowotworowy zajmuje ściany pochwy – zwłaszcza przednią – niekiedy prawie do samego jej przedsionka.

W przypadkach, kiedy masy nowotworowe rozprzestrzeniły się w przymaciczu przenikając aż do kości, stwierdzić to można lepiej badaniem przez Czytaj dalej

Próbne skrobanie macicy

Niektórzy badacze radzą przed założeniem krążka wykonać próbne skrobanie macicy. Odnosi się to jednak tylko do przypadków, w których występują obfite krwawienia miesięczne.

W razie stwierdzenia w pochwie odleżyny należy przekonać się, w jakim okresie znajduje się proces jej tworzenia. Odleżyna zrazu wywołuje miejscowy ubytek powierzchownych warstw błony śluzowej pochwy (excoriatio), który łatwo krwawi. Jeśli sprawa trwa dłużej, dochodzi w tym miejscu do typowego owrzodzenia otoczonego tkanką ziarninową. Ubytek w błonie śluzowej powstaje wskutek oddzielenia się od podłoża obumarłych części tkanek uciskanych przez krążek. Na brzegu powstałej w ten sposób rany tworzy się tkanka ziarninowa. Dno odleżyny nadal uciskane przez krążek pogłębia się stałe, ale nie pokrywa się ziarniną, która nie ma w tym miejscu warunków rozwoju wskutek ciągłego jej ugniatania.

Jeśli krążek nie zostanie usunięty, dalszy ucisk na dno rany sprawia, że ubytek w ścianie pochwy zwiększa się i pogłębia coraz bardziej. Wreszcie odleżyna staje się tak głęboka, że cały odcinek krążka może się w niej pomieścić. Ziarnina na brzegach odleżymy ma teraz możność zrastania się ponad krążkiem, którego odcinek znajdzie się z czasem jakby w kanale, utworzonym przez tkankę ziarninową. Tkanka łącząca brzegi odleżyny ponad krążkiem jest zrazu słaba i wiotka. Z czasem jednak przekształca się stopniowo w zrost, przypominający typową bliznę. Blizna taka pokrywa się nabłonkiem wielowarstwowym z otoczenia.

Kanał, przez który przebiega część krążka, może być bardzo długi i zajmować w poprzek cale sklepienie tylne, a z boku spory odcinek pochwy.

PREZENTACJA

U wysoce agresywnych samców małp pod wpływem prezentacji dochodzi do natychmiastowego zahamowania agresji, w wyniku przestrojenia nastroju agresywnego na seksualny. Zachowanie to ma tak silne właściwości hamowania agresji, że stało się powszechnym sposobem tłumienia agresji ze strony d miinanta (zarówno u samców jak i u samic) w kontekście zachowania społecznego. Prezentacja, wchodząc do repertuaru zachowań społecznych mających na celu tłumienie agrisji wew- nątrzgatunkowej, spowodowała wytworzenie się u niektórych gatunków małp, na drodze mimikry wewnątrzgatunkowej, zmian wyglądu okolicy anogenitalnej samców, upodabniając ją do wyglądu tej okolicy u samic w rui.

Czytaj dalej

Hierarchia stadna. System rang

Po raz pierwszy hierarchia stadna została opisana przez Schjelderupa- -Ebbego, na przykładzie kur, jako tak zwany porządek dziobania (pecking order). W stadzie kur zawsze jedna najsilniejsza kura odpędza dzio-

Czytaj dalej

Nóżki miednicomierza

Nóżki miednicomierza należy zawsze ustawiać na zewnętrzny ch krawędziach kości. Mierzenie miednicy rozpoczynamy od określenia odległości między gór-nymi przednimi kolcami kości biodrowych odległość ta stanowi wymiar mi ę dzyk o’1 co wy (di- stantia interspinalis) i wynosi w prawidłowej mie-dnicy 25—26 cm (ryc. 73). Wymiar międzygrze- bieniowy (distantia in- tercristalis) wynosi 28—29 cm. Aby uzyskać ten wymiar należy ramionami miednicomierza wyszukać największą odległość między krawędziami grzebieni biodrowych. Odległość międzykrętarzowa (distantia intertrochanterica) wynosi 30—32 cm i w przybliżeniu świadczy o wymiarze próżni miednicy. W czasie pomiarów ciężarną należy ułożyć na wznak z nogami wyprostowanymi. i zbliżonymi do siebie.

Czytaj dalej

Faza ustępowania podniecenia

W fazie orgazmu wszystkie powyższe zmiany uwidaczniają się najwyraźniej. Warto zaznaczyć, że jeśli reakcje fizjologiczne u kobiety rozwijają się zgodnie z powyższym opisem, to może ona osiągnąć orgazm nawet bardziej intensywny niż mężczyzna. Rozległość i intensywność rumieńca skórnego jest wprost proporcjonalna do intensywności orgazmu. Zanika kontrola woli nad mięśniami i pojawiają się mimowolne skurcze różnych grup mięśniowych. Mimowolne skurcze zwieraczy odbytnicy występują równolegle ze skurczami platformy orgazmowej. Tempo oddychania’wzrasta do 40/min. intensywność i czas trwania są wskaźnikami stopnia napięcia seksualnego. Tachycardia osiąga przeciętne wartości 110 – -180 uderzeń na minutę lub więcej. Większa liczba tętna odzwierciedla więcej zmian w intensywności orgazmu u kobiety niż u mężczyzn. Ciśnienie skurczowe krwi wzrasta o 30-80 mm Hg, a ciśnienie rozkurczowe o 20 – 40 mm Hg.

Czytaj dalej

Debilizm i demencja

Debilizm jest zwykłym ograniczeniem umysłowym, w związku z czym mieszanie go z idiotyzmem (patrz: „Idiotyzm”) czy imbecylizmem (patrz: „Imbecylizm”) jest nieporozumieniem. Z drugiej strony nazywanie tylko debilizmem decyzji, dla której określenie „idotyzm” wydaje się za słabe, świadczyć może, że ocenę taką daje imbecyl, a więc ktoś, kogo po prostu nie stać na znalezienie odpowiedniego słowa. Leczenie debilizmu jest tylko stratą czasu, zaś otaczanie debila jakąś szczególną troską czy wręcz podlizywanie się mu może łatwo uczynić z debila imbecyla (patrz: „Imbecylizm”), a nawet idiotę (patrz: „Idiota”).

Czytaj dalej

Akomodacja pochwy

W fazie odprężenia zanika szybko platforma orgazmu (co powoduje zwiększenie się światła 1/3 zewnętrznej części pochwy) oraz w tempie wolniejszym powracają do stanu wyjściowego 2/3 wewnętrznej części pochwy, a zabarwienie ciemnopurpurowe ustępuje. U niektórych kobiet w fazie odprężenia może nadal występować zwilżanie ścian pochwy treścią śluzowatą, co jest oznaką dalszego utrzymywania się podniecenia seksualnego lub jego ponownego, natychmiastowego wznawiania się. Stymulacja seksualna może u tych kobiet spowodować wystąpienie następnego orgazmu.

Czytaj dalej

ZARYS ROZWOJU METODOLOGII PSYCHOFIZJOLOGII SEKSUALNEJ

Badanie mechanizmów fizjologicznych tkwiących u podłoża seksu człowieka jest bardzo trudne, ponieważ każda reakcja seksualna zawiera elementy natury psychologicznej i socjologicznej, które zaciemniają obraz. Dlatego informacje dotyczące „czystych” mechanizmów fizjologicznych czerpie się do dzisiejszego dnia głównie z badań porównawczych wykonanych na zwierzętach.

Czytaj dalej

Pogląd że rozmiar członka

Z badań Mastersa i Johnson (1966) wynika, że fozpowszechniany nagminnie pogląd, jakoby obrzezanie mężczyzny przeciwdziałało wczesnemu wytryskowi nasienia – nie ma uzasadnienia naukowego. W Stanach Zjednoczonych zresztą rozpowszechniany był pogląd przeciwny, według którego glans penis (żołądź prącia) u obrzezanych mężczyzn miała być bardziej wrażliwa na bodźce eksteroceptywne związane ze stosunkiem lub samogwałtem niż glans penis pokryta napletkiem. Dlatego mężczyzna obrzezany miałby większe trudności z kontrolą wytrysku nasienia oraz większe tendencje do zaburzeń wzwodu. Z badań przeprowadzonych zarówno na obrzezanych, jak i nieobrzezanych mężczyznach wynika, że nie stwierdzono żadnych znamiennych różnic dotyczących czasu pojawiania się wytrysku nasienia w następstwie stymulacji seksualnej. Z fizjologicznego punktu wadzenia istnienie lub brak napletka nie ma więc związku z kontrolą wytrysku nasienia przez mężczyznę.

Czytaj dalej

Wypadnięcie macicy

Wypadnięcie macicy (prolapsus Uteri). Wypadnięcie macicy jest jakby wyższym stopniem jej obniżenia. Przemieszczenie to polega na wysunięciu się jej przed szparę sromową i to albo częściowo (prolapsus Uteri incompletus), albo w całości wraz z dnem (prolapsus uteri completus).

W przypadkach niezupełnego wypadnięcia macicy zwykle tylko jej szyjka wysuwa się przed szparę sromową, dno natomiast pozostaje w dawnej wysokości, w obrębie miednicy małej, lub też tylko nieznacznie się obniża. Jest to możliwe jedynie dzięki wydłużeniu się macicy (prolapsus Uteri incompletus cum elongatione). Wydłużenie się szyjki następuje wskutek uciśnięcia jej przez mięśnie tworzące szczelinę płciową jeszcze przed wyparciem jej przez wrota „przepuklinowe“. Czytaj dalej

Amputacja macicy

Jeśli część pochwowa uległa przerostowi i zgrubieniu, dokonujemy jej amputacji lub plastycznego pomniejszenia. Kolp orafia tylna i plastyka krocza (połączona ze szwem mięśni dźwigaczy odbytu). Zabieg ten ma na celu zwężenie wejścia do pochwy, wytworzenie wyższego krocza i zwężenie szczeliny płciowej przez zeszycie mięśni dźwigających odbyt. Wobec konieczności wytworzenia wyższego krocza, cięcie okalające płat, który nek pochwy na skórę warg i na krocze, obejmując od dołu płat złożony w górnej części z tylnej ściany śluzówki pochwy, w środkowej – z błony śluzowej jej przedsionka, a w dolnej – ze skóry krocza. Po oddzieleniu od podłoża tego płata, ma być usunięty, musi wychodzić na skórę. Wycięcie płata z tylnej ściany pochwy powinno nie tylko umożliwić następowe zwężenie wejścia do pochwy, lecz również uprzystępnić zbliżenie do siebie brzegów mięśni dźwigaczy odbytu. Najodpowiedniejsze w tym celu jest przeprowadzenie cięcia w kształcie równoramiennego trójkąta, zwróconego wierzchołkiem ku sklepieniom. Końce dolne tego cięcia przypadają na wejście do poclrwy, a kąt między liniami cięcia (w jego wierzchołku) jest mniej lub więcej ostry, zależnie od tego, jak wielki płat ma być z pochwy usunięty. Koniec dolny tych cięć prowadzi się dalej przez przedsio który ma kształt rombu, odsłania się rana, w której głębi leżą mięśnie krocza osłonięte tkanką łączną i powięzią, a pod nimi mięśnie-dźwigacze odbytu. Brzegi szcze-

Czytaj dalej

Zobacz

Kategorie – medycyna

Zobacz