Miesięczne archiwum: Luty 2015

Wariackie papiery

Czasowa niezdolność do wypowiadania się publicznie w powszechnie oczekiwany sposób. Przyczyny nabawienia się wariackich papierów mogą być różne. Na przykład: awans kuzyna na dyrektora zjednoczenia, w którym pracujemy, bądź też – z równym powodzeniem – zdjęcie go z tego stanowiska nasze małżeństwo z byłą żoną szefa resortu, w którym pracujemy, bądź też – z równym powodzeniem – nasz rozwód z przyszłą żoną szefa naszego resortu – itd. Jeśli tylko, posiadając wariackie papiery, uda się nam nie zostać idiotą (patrz: „Idiota”) ani też wariatem (patrz: „Wariat”), to spokojnie możemy przetrwać aż do emerytury, i to bez niebezpieczeństwa zawału czy nawet czegoś gorszego.

Czytaj dalej

BÓLE W SCHORZENIACH GINEKOLOGICZNYCH I ICH LECZENIE

O znaczeniu tego objawu w ginekologicznym badaniu podmiotowym (wywiady) wspominano już dawniej. W ustępie tym pragnę tylko zebrać szereg szczegółów dodatkowych, ułatwiających w dużym stopniu leczenie i usuwanie ich.

Czytaj dalej

Brodawczak jajowodu

Sam zabieg operacyjny może się niekiedy stać powodem wypchnięcia cząstek nowotworu przez ujście brzuszne trąbki do jamy otrzewnowej i wtórnego zaszczepienia się ich wjej obrębie. Pęknięcie zmienionego chorobowo jajowodu podczas operacji może pociągnąć za sobą podobne skutki. Niekorzystne rokowanie w przypadkach raka jajowodu tłumaczy się także brakiem znamiennych dla tej choroby objawów, co sprawia, że do chirurgicznego leczenia przystępuje się nie dość wcześnie..

Broda w czak jajowodu (papillloma ouiducti). Jest to nowotwór łagodny, rozwijający się w śluzówce jajowodu w postaci licznych drzewkowatych wypustek lub brodawek, nadających całemu guzowi znamienny wygląd. Drzewkowate wypustki guza są utworzone z tkanki łącznej, pokrytej nabłonkiem walcowatym rzęskowym i walcowatymi, pozbawionymi rzęsek komórkami nabłonkowymi, które wytwarzają wodnistą, śluzowatą wydzielinę. W miarę rozwoju guz wypełnia i rozciąga jajowód, ale nie wrasta w głąb jego ściany. Ściana ta cieńczeje jedynie wskutek mechanicznego rozdęcia narządu. Ujście brzuszne jajowodu zwykle nie jest zamknięte, nawet jeśli guz jest duży, jakkolwiek nie można tego uważać za regułę. W każdym razie opisywano przypadki, w których wskutek przebycia spraw zapelnych nastąpiło już poprzednio zarośnięcie ujścia brzusznego jajowodu, podczas gdy jego ujście maciczne pozostało drożne, co umożliwiało wydobywanie się przez pochwę wielkich ilości surowiczej, różowo podbarwionej wydzieliny jajowodów.

NARZĄDY PŁCIOWE ZEWNĘTRZNE

Pominąwszy wady rozwojowe, które trafiają się u płodów niezdolnych do życia lub nieżywo urodzonych, a które polegają bądź na zupełnym braku sromu, a czasem jego części, bądź na braku otworu stolcowego, cewki moczowej i pochwy, tworzących jeden zamknięty stek, bądź na wykształceniu się wyłącznie odbytu przy nie istniejącym ujściu cewki moczowej i zamknięciu pochwy, bądź też wreszcie na wytworzeniu się wyłącznie cewki moczowej, ale braku otworu stolcowego i wejścia do pochwy – spotykamy się u dorosłych kobiet z wadą w rozwoju zatoki moczopłciowej (sinus urogenitalis). Powstaje ona wskutek niewytworzenia się przegrody moczowo-odbytniczej, braku odbytu w miejscu prawidłowym i zachowaniu się połączenia kiszki ze stekiem. Wada ta nosi miano zarośnięcia odbytu w przedsionku (atresia ani vestibularis). Określanie jej czasami nazwą atresia ani vaginalis jest błędne, gdyż kiszka nigdy nie ma połączenia z przewodami Mullera, których dolne odcinki tworzą pochwę, ale uchodzi w życiu płodowym do zatoki moczo- plciowej.

Czytaj dalej

Androgeny pochodzenia jajnikowego

U kobiet progesteron w okresie pęcherzykowym cyklu miesiączkowego (trwającym od końca krwawienia miesiączkowego do około 14 dnia cyklu) produkowany jest w ilości 0,7 – 2,5 mg na dobę. A zatem w tej samej ilości co u mężczyzn lub kobiet w okresie menopauzy. Poziom progesteronu w plazmie nie przekracza 1 ng/ml. W okresie luteinowym (trwającym od 15 do 28 dnia cyklu) jego sekrecja podwyższa się do 15- 50 mg na dobę. Podnoszenie poziomu wydzielania progesteronu zaczyna się jednocześnie z osiągnięciem maksymalnego poziomu wydzielania LH. Maksymalne wydzielanie progesteronu przypada na 5 – 8 dzień po owu- lacji, jego poziom waha się w granicach 8-15 ng/ml plazmy, a przed menstruacją opada znowu do poziomu wyjściowego. Przerwa w wydzielaniu progesteronu wynosi około 30 minut. Wydzielany jest jako glu- kuronian pregnandiolu. Część progesteronu jest zwrotnie metabolizowana na 20a-dwuhydroprogesteron, który ma około 1/3 – 1/2 biologicznej skuteczności progesteronu. Niewiele wiemy o roli progesteronu w procesach zachodzących w organizmie kobiety. Zwraca się uwagę na jego rolę w mechanizmie sprzężenia zwrotnego z gonadoliberyną. Wiadomo na przykład, że u królika jest głównym gestagenem.

Czytaj dalej

Rehabilitacja ruchowa (kinezyterapia)

Wprowadzenie intensywnej opieki kardiologicznej i rehabilitacyjnej tej licznej grupy chorych jest niezbędnie konieczne -dążyć powinniśmy w leczeniu do ograniczenia stref martwicy w zawale serca, tam gdzie to jest potrzebne, wykonać leczenie operacyjne i przezskórne rozszerzenia naczyń wieńcowych (PTCA) wraz z prewencją pierwotną i kompleksową rehabilitacją.

Czytaj dalej

Pochwa a zapłodnienie

Oprócz roli mechanicznej, jako zbiornika nasienia, pochwa odgrywa w procesie zapłodnienia również aktywną rolę czynnościową. Badania nad czynnościową rolą pochwy rozpoczęły się od stwierdzenia, że w pra- widłowych warunkach odczyn pochwy (pH) jest kwaśny oraz od stwierdzenia in vitro, że kwaśny odczyn blokuje ruchomość plemników, które przecież mają się przedostać przez śluz szyjki macicy do jajowodów. Kwaśny odczyn pochwy wywołany jest obecnością kwasu mlekowego, który jest produktem końcowym metabolizmu glikogenu obficie występującego w komórkach powierzchownych warstw błony śluzowej pochwy metabolizm ten przebiega w obecności estrogenów. Wiele czynników pochwowych oddziaływa na żywotność i ruchliwość plemników w pochwie sprawiając między innymi, że zachowują one ruchliwość. Wiele z tych czynników nie zostało poznanych do dzisiejszego dnia. Kontrolowane środowisko pochwy (nie zawierające chorobotwórczych bakterii ani grzybków i nie wystawione przez okres 48 godzin na neutralizujące działanie nasienia lub krwi) utrzymuje pH=3,5-4,0. Ponieważ w takim środowisku ruchliwość plemników ustaje, muszą istnieć mechanizmy, które to pH zmieniają w kierunku zasadowym wskutek czego stwarzają optymalne środowisko dla żywotności i ruchliwości plemników.

Czytaj dalej

Zachowanie osobników męskich i żeńskich u ssaków

Wiadome jest, że zachowanie osobników męskich i żeńskich u ssaków różni się już w pierwszych miesiącach po urodzeniu, przy czym osobniki męskie wykazują większą aktywność niż osobniki żeńskie. Tych różnic w zachowaniu nie można wytłumaczyć obecnością większej ilości androgenów u osobników męskich. Resko (1967) przeprowadził badania poziomu androgenów u małp (rezusów) płci męskiej, które badał pomiędzy

Czytaj dalej

Zasady teorii uczenia się

Na etapie konkretyzacji szukanie kierunku rozładowania dokonuje się na zasadach teorii uczenia się, a przedmiotem wzmocnienia i eliminacji są społeczne stereotypy zachowań, mniej lub bardziej efektywne formy, działania, które są wynikiem własnych prób i błędów. Szczególnie wyraźnie procesy te występują w okresie dojrzewania. W żadnym okresie nie ma tak wielkiego społecznego niebezpieczeństwa niemożności rozpoznania źródeł napięcia (wywołującego agresję) czy rozpoznania zamiennego (emocje za seks i przeciwnie). Obserwujemy również społeczne mechanizmy konkretyzacji:

Czytaj dalej

Obumarcie płodu w ciąży jajowodowej

Postępowanie i leczenie. Powikłania towarzyszące ciąży pozamacicznej stanowią poważne niebezpieczeństwo dla matki. Dla jaja płodowego wystąpienie ich jest równoznaczne ze śmiercią płodu. Tylko w wyjątkowych przypadkach pozostaje on przy życiu i może rozwijać się dalej losy jego są jednak zawsze bardzo niepewne.

Czytaj dalej

Poglądy na konieczność toychowania seksualnego

Wszystkie badania zdają się dowodzić, iż idea wychowania seksualnego zdobyła sobie ostatecznie prawo obywatelstwa i znaczna większość rodziców i nauczycieli uważa tę działalność wychowawczą za niezbędną. Według wyników badań reprezentatywnych OBOP (Malewska, 1968) 70,1% zbadanych kobiet polskich uznało wychowanie seksualne za bardzo lub raczej potrzebne. W moich badaniach (Kozakiewicz, 1969) 75% młodych nauczycieli uznało wychowanie seksualne za pożyteczne i potrzebne. W badaniach Kaczora (1968) 80% nauczycieli czynnych opowiedziało się za prowadzeniem wychowania seksualnego. Tenże badacz, zbierając opinie rodziców, uzyskał zbliżony do Malewskiej rezultat: 65,5% rodziców było przekonanych o potrzebie wychowania seksualnego.

Czytaj dalej

Naczyniak jajnika

Wszystkie wyżej wspomniane nowotwory łącznotkankowc jajnika rosną powoli. Są dość ruchome, a ponieważ są na ogól twarde z wyjątkiem, rzecz prosta, naczy- niaków – mogą niekiedy sprawiać ból podczas ruchów.

Czytaj dalej

ZAPALENIE GRUCZOŁÓW BARTHOLINA

Gruczoły Bartholina ulegają często zakażeniu rzeżączkowemu i to zarówno w przebiegu procesu ostrego, jak przewlekłego, przy czym zapalny proces obejmuje zazwyczaj oba gruczoły. Nie zawsze dochodzi do ich zropienia, Czasami o toczącym się w ich obrębie procesie zapalnym świadczy wlko zaczerwienienie ujścia ich przewodów, wyglądające jak małe, czerwone plamki.

Czytaj dalej

Salpingografia część 3

W razie obecności w zatoce Douglasa płynu surowiczego pacjentka pozostaje nadal pod opieką lekarza, który przeprowadza odpowiednie leczenie zachowawcze. Wydobycie przy nakłuciu sklepienia pochwy płynu surowiczego zdarzać się może w razie obecności torbieli jajnikowych z surowiczą treścią, zapalenia surowiczego jajowodu lub torbieli przyjajnikowej. Zdarzać się może jednak także w starych krwistkach, których treść może mieć wygląd prawie przejrzystego płynu. W ostatnim przypadku badanie mikroskopowe wykaże jednak pozostałości po krwotoku..

Nakłucie próbne przez powłoki nie ma w ginekologii większego zastosowania. Dokonuje się go celem wypuszczenia nagromadzonej w jamie otrzewnowej większej ilości płynu surowiczego (tuberculosis peritonei). Ponieważ w takich przypadkach otwarcie jamy brzusznej ma pewne znaczenie lecznicze – ze względu na na-

Czytaj dalej

Zobacz

Kategorie – medycyna

Zobacz