Miesięczne archiwum: Lipiec 2017

ROLA UŻYTECZNEJ IDEALIZACJII

Treść rozważań Fromma spełnia rolę użytecznej idealizacji. Zawiera ona zresztą tylko pewien punkt widzenia na koncepcję człowieka, bynajmniej nie podzielany przez wszystkich. Przyjmując jednak umownie, że koncepcja ta jest koncepcją uniwersalną, nie możemy zapominać, że pełne jej spełnienie jest w praktyce rzadkie lub w ogóle niemożliwe. Życie ma swoje prawa, ludzie swoje ułomności, ograniczenia, wynikające z ich nawyków, ciemnoty, rodzaju zainteresowań, uzdolnień, typu kultury, jaka ich ukształtowała. Konieczność liczenia się z rzeczywistością, nadania swoim zaleceniom wartości pragmatycznej, nie zaś słuszności w ogóle, znacznie zawęża ramy obszaru rozwiązań, po którym może poruszać się seksuolog. Dlatego psychologiczne podstawy seksuologii muszą opierać się na zrębie bardziej konkretnym. Jest nim ogólny mechanizm powstawania i realizacji dążeń ludzkich, taki, na jaki możemy pozwolić sobie przy obecnym stanie wiedzy psychologicznej o motywach i emocjach człowieka. Na tyle uproszczony, aby można było nim posługiwać się, i na tyle złożony, aby nie raził dysonansem z rzeczywistymi zachowaniami człowieka.

Czytaj dalej

ROLA CZYNNIKÓW PSYCHICZNYCH W SEKSUALNOŚCI

Na dużą rolę czynników psychicznych w seksualności wskazał między innymi Stieve (1952). Udowodnił on, że ciężkie urazy psychiczne (np. oczekiwanie, przeciągające się nieraz do kilku lat, w celach śmierci za opór przeciwko hitleryzmowi) – oprócz innych uszkodzeń – doprowadzały do poważnych zmian organicznych w narządach płciowych. U młodych kobiet macica i jajniki, wskutek długotrwałego stresu związanego z oczekiwaniem na śmierć, ulegały regresji do stanu jaki spotyka się w wieku starczym. Benedetti (1973) wykazał, że doświadczenia życiowe modelują nie tylko funkcje, odruchy warunkowe, kategorie i style zachowań, lecz wpływają też na ważne struktury biologiczne. Istnieje więc wzajemny związek między uczeniem się i strukturą biologiczną, między doświadczeniem życiowym i żywą materią. Nawet system nerwowy podlega zmianie i plastycznemu formowaniu w zakresie składników morfologicznych i biochemicznych poprzez życiowe doświadczenia osobnicze. Niektórzy badacze twierdzą, że mózg jest jedynym narządem żywym, który formuje się sam pod wpływem przeżyć.

Czytaj dalej

Receptory słuchowe część 2

Także i w zakresie seksualnej stymulacji słuchowej (podobnie jak wzrokowej) zaznaczają się różnice w reaktywności między mężczyznami i kobietami. Różnice te uwarunkowane są nie tylko tym, że kobiety przeciętnie lepiej słyszą niż mężczyźni (którzy są wrażliwsi na bodźce wzrokowe), lecz i tym, że mężczyźni lepiej słyszą tony niskie i średnie (od 2000 Hz). Fizjologiczne osłabienie słuchu w wieku starczym dotyczy przede wszystkim tonów wysokich (ponad 4000 Hz) oraz jest wyraźniejsze u mężczyzn niż u kobiet.

Czytaj dalej

OSTRE CHOROBY ZAKAŹNE

Zaburzenia w obrębie kobiecych części rodnych, które trafiają się w przebiegu ostrych chorób zakaźnych, są albo następstwem bezpośredniego oddziaływania na nie samych zarazków chorobotwórczych (np. błonicy, duru brzusznegoŁ czerwonki itd.), albo też wytwarzanych przez nie toksyn. Należy przyjąć, że większość ostrych chorób zakaźnych (wyjąwszy schorzenia krótkotrwałe) powoduje zaburzenia cyklu miesięcznego, a nawet zatrzymanie miesiączek oraz zanik gruczołów płciowych żeńskich. Jest również rzeczą znamienną, że w przebiegu ostrych chorób zakaźnych przychodzi często do zaburzeń wydzielniczych, czego dowodem są upławy z pochwy i z szyjki macicznej. Ostre choroby zakaźne, trafiające się głównie w wieku dziecięcym, dają z natury rzeczy procentowo mniejszą ilość zaburzeń czynnościowych jajników, mogą jednak w pewnych przypadkach wywierać swe szkodliwe działanie, powodując owrzodzenia na częściach płciowych, które wiodą czasem do ciężkich, a nawet trwałych zmian chorobowych (blizny, zwężenia i zarośnięcia przewodu płciowego). Odnosi się to przede wszystkim do błonicy i duru brzusznego.

Czytaj dalej

Opanowanie schorzenia

Podział powyższy łączy w jedną grupę schorzenia zbliżone do siebie przebiegiem i — co może ważniejsze —- stawiające lekarza przed jednakowym zadaniem leczniczym.

Czytaj dalej

Metody zapobiegania zajściu w ciążę

Wytrzebienia promieniami Roentgena nie stosuje się zasadniczo w okresie dojrzałości płciowej kobiet, gdyż upośledzałoby czynności dokrewne jajników, co nie jest dla ustroju rzeczą obojętną.

Wszelkie inne metody ograniczania płodności kobiet mogą zawieść i okazać się w praktyce nieodpowiednie. Na ogół stosowane dzisiaj metody zapobiegania zajściu w ciążę polegają na: i) stworzeniu sztucznej przeszkody uniemożliwiającej połączenie się plemnika z jajem, 2) użyciu środków plemnikobójczych, 3) spaczeniu fizjologicznego przebiegu stosunku płciowego, 4) wyzyskaniu pewnych spostrzeżeń biologicznych co do prawidłowych zjawisk życiowych ustroju kobiecego.

Czytaj dalej

Leczenie zapobiegawcze osteoporozy

Obecnie nie jest możliwe przewidywanie, u której kobiety wystąpi zawał lub osteoporoza. Być może – w celu zapobiegania objawom osteoporozy – należałoby leczyć wszystkie kobiety znajdujące się w menopauzie. W momencie stwierdzenia osteoporozy, co zwykle dzieje się w 6 -10 roku menopauzy, leczenie hormonalne nie daje już efektu.

Czytaj dalej

HIPOTEZA DOTYCZĄCA DZIAŁANIA PROPRANOLOLU

Na podstawie powyższych badań można by się spodziewać, że LBA będą zwiększały opory dla krwi w łożyskach naczyniowych zaopatrzonych w receptory a-adrenergiczne. Jednak propranolol wstrzyknięty dotętniczo zwiększa w pierwszej fazie przepływ krwi przez kończynę o 20% [640, 395] i nasila działanie rozszerzające acetylocholiny na naczynia [61], To naczyniowe działanie propranololu nie znika ani po odnerwieniu kończyny [527], ani po podaniu leków a-adrenolitycznych [732].

Czytaj dalej

Formalizacja

Zgodnie z taką samą koncepcją społeczeństwo współczesne charakteryzuje: wzmożona ruchliwość, wielość ideologii dzięki komunikacji międzykulturowej, co we wzorze człowieka implikuje otwartość, rozbudzone potrzeby informacji, wzrost tolerancji dla zachowań lokalnie i warstwowo obcych wartość własności zastąpioną środkami umożliwia-

Czytaj dalej

Dorośli w średnim wieku na stanowiskach kierowniczych

Do uprzątniętego z krzeseł gabinetu zapraszamy wszystkich podległych sobie dyrektorów i kierowników. Na środku uprzątniętego do czysta biurka, przy którym siedzimy, frontem do naszego fotela kładziemy okólnik, który przyszedł z centrali, po czym, lekko wskakując na biurko, w pozycji głową w dół rozpoczynamy głośno czytać okólnik. Okólnik czytamy wolno, tak aby dać możność każdemu dyrektorowi bądź kierownikowi, który znajdzie w tym okólniku, dotyczącym całości, indywidualne zadania dla siebie, stanąć na głowie podobnie jak my stoimy, tyle tylko, że już nie na biurku, lecz na dywanie.

Czytaj dalej

Czy mamy do czynienia z bliźniętami jednojajowymi?

Rozstrzygnięcie, czy mamy do czynienia z bliźniętami jednojajowymi czy dwujajowymi, opieramy na dokładnym oglądaniu popłodu. W każdym przypadku znajdziemy dwie pępowiny, biegnące do wnętrza dwóch worków płodowych. Jeżeli błona rozdzielająca oba jaja płodowe składa się tylko z dwóch blaszek, to mamy do czynienia z ciążą jednojajową i obie blaszki są niczym innym, jak dwiema . błonami owodniowymi, dającymi się rozdzielić na wspólnym łożysku, aż do przyczepów pępowiny. Przegroda między obu jajami, złożona z czterech blaszek, tj. dwóch owodni i dwóch kosmówek, świadczy o ciąży dwujajowej. W wyjątkowych przypadkach ciąży jednojajowej spotykamy wspólny worek owodniowy i wówczas dwie pępowiny wychodzą z wnętrza jednego worka płodowego.

Czytaj dalej

Chromosom X

Morfologicznie chromosom X jest podobny kształtem do submetacen- trycznych chromosomów z grupy 6-12 i charakteryzuje się bardziej środkowym, niż u innych chromosomów z tej grupy, położeniem cen- tromeru oraz wielkością odpowiadającą najczęściej parom numer 6 lub 7.

Czytaj dalej

Chirurgiczne zaopatrzenia

W związku z narastającymi óbjawami wolnego płynu w jamie opłuc- nowej lewej, założono dren w Vmż. w linii pachowej środkowej. Uzyskano świeżą krew i powietrze. Podłączono ssanie.

Czytaj dalej

Cechy i objawy zjawiska zgwałceń

Świadczy o tym wymownie fakt, że przy spadku ogólnej liczby innych przestępstw seksualnych (m.in. w wyniku rozluźnienia się rygorów obyczajowości seksualnej), liczba zgwałceń zwłaszcza zbiorowych nadal wzrasta.

Czytaj dalej

Zobacz

Kategorie – medycyna

Zobacz