Aspekty problemów człowieka

Zjawiska zachodzące w świecie człowieka, ogólniej zaś rzecz biorąc, wszelkie problemy z człowiekiem związane, ujmować należy w trzech różnych aspektach: jako fakty, jako wartości oraz jako przeżycia. Pierwszy obejmuje konstatacje dotyczące tego, co zastane, co mieści się w rzeczywistości dającej się stwierdzić w sposób obiektywny (inny, zależnie od wymagań wchodzącej w grę dyscypliny naukowej), w tym przypadku będą to takie stwierdzenia, jak np. „gatunek ludzki odznacza się zróżnicowaniem co do płci”, „w człowieku występuje popęd seksualny” itp. Fakty należą do dziedziny zainteresowań naukowych, nauka je wykrywa, ustala zachodzące między nimi związki, uogólnia, wyprowadza konsekwencje praktyczne. Drugie ujęcie uwzględnia to, że wszelkie zachowania człowieka, a więc i seksualne, funkcjonują jako wartości, które raz są pozytywne, raz negatywne, prowadząc człowieka do szczęścia, rozwoju bądź do upadku, wzmacniają jego siły witalne albo je niszczą. Wartości tego rodzaju nie istnieją same w sobie, lecz zawsze w realizacjach, zawsze w określonej sytuacji. Ten punkt widzenia, przyjęty zarówno w filozofii, jak i w poglądach potocznych, sugerowany jest także przez sztukę, która dostarcza różnych modeli sytuacji seksualnych. Wreszcie rozpatrując jakiekolwiek zjawisko ze świata człowieka, musimy brać pod uwagę także to, że jest ono przez człowieka przeżywane zgodnie z jego indywidualnym sposobem reagowania, w sposób osobisty i często nieprzekazywalny. Człowiek sam, w swoim osobistym przeżyciu, nadaje rozmaite znaczenia faktom, kreując je jako wartości, w ten czy inny sposób ważne dla niego samego. Okazuje się, że istnieją niekiedy daleko idące rozbieżności między wartością potocznie przypisywaną zachowaniom seksualnym a wartością, jaką przypisać im można z punktu widzenia nauki czy filozofii. Istnieją też znaczne rozbieżności między przyznawaniem wartości sprawom seksu przez tego samego człowieka, lecz w różnych sytuacjach, zależnie od wielu czynników kształtujących zachowania seksualne na tle społecznego statusu człowieka. Sprawami przeżyć, indywidualnych niuansów odczuwania zachowań seksualnych, odgrywających tak wielką rolę w życiu, a tak nieuchwytnych dla nauki, zajmuje się przede wszystkim sztuka. Dzięki odpowiedniemu doborowi środków artystycznych, ujawnia się w niej niezwykła rozmaitość doznań, nie dających się przekazać ani w języku potocznym, ani naukowym.

Czytaj dalej

Surowe traktowanie homoseksualizmu

Niektóre kodeksy traktują homoseksualizm jako czyny przeciwko naturze (kodeks węgierski) chyba z tego względu, że nie może on realizować funkcji prokreacjl. Jest to argument, jak już o tym była mowa na wstępie, zupełnie wątły. Idąc tą drogą należałoby na wzór srogiego Jehowy, który skazał na śmierć Onana, karać samogwałt oraz inne czynności seksualne nie spełniające funkcji prokreacji. Ze stanowiska Kościoła katolickiego Bockle (1962) wywodzi, że zakaz homoseksualizmu jest nienaruszalnym „tabu”, choć autor wypowiada się także za oceną zjawiska pod kątem jego szkodliwości społecznej,

Czytaj dalej

Dojrzewanie pęcherzyka Graafa

Mianem ohgomenorrhoea oznaczamy krwawienia miesięczne, w których przychodzi do nieznacznej utraty krwi. Spotykana w1 niektórych podręcznikach nazwa menostaxis jest właściwie synonimem polymenorrhoea.

Jakkolwiek bezpośrednią przyczyną obfitego miesiączkowania jest zaburzenie w wytwarzaniu hormonów jajnikowych, które pociąga za sobą odpowiednie zmiany w śluzówce macicy, to jednak szereg powodów miejscowych i ogólnych, sprowadzających przekrwawienie w miednicy małej i w narządach płciowych kobiety, może również w pewnej mierze stać się ich przyczyną. Z przyczyn ogólnych należy wymienić choroby nerek, płuc i serca, w których przebiegu tworzy się zastój krwi w miednicy małej z miejscowych wchodzą tu w grę zapalenia ostre i przewlekłe, żylaki, zaburzenia krążenia w niektórych zmianach położenia macicy (tyłozgięcie i tyłopochylenie, wypadnięcie macicy), stany przewlekłego podrażnienia części rodnych (masturbatio, coitus interruptus). Czytaj dalej

Ciąża i poród wobec tyłozgięcia macicy

Ze wszystkich zmian w położeniu macicy praktyczne znaczenie po-siada tyłozgięcie, czy też tyłopochylenie macicy, tym bardziej jeśli jest ono umocowane. W przypadkach tyłozgięć wolnych macica może samoistnie zmienić położenie nie dając żadnych objawów, a jeśli one pierwotnie istniały w postaci bólów krzyża, uczucia pełności w miednicy małej, parcia na mocz i trudności w oddawaniu stolca, to po 4 mie-siącach, kiedy trzon macicy wyrośnie poza miednicę małą, wszystkie 

Czytaj dalej

Zdanie Hellpacha

Według Hellpacha (1950) w okresie wiosny wzmaga się witalność, podnosi nastrój oraz zwiększa się przedsiębiorczość i aktywność człowieka. Ten wzrost napędu w ogóle oraz wzmożenie nastroju idzie w parze z obniżeniem się samokontroli i spadkiem krytycyzmu. Według Hellpacha (1950) najwięcej narodzin dzieci nieślubnych przypada na późną zimę i przedwiośnie. Oznacza to, że największa liczba pozamałżeńskich stosunków zapładniających odbywa się w końcu wiosny i wczesnym latem. W tych porach roku popełniana jest też największa liczba samobójstw. Także kryminalistyka przytacza dowody na to, że największa liczba przestępstw dokonywana bywa zgodnie z tym biorytmem. To „wiosenne” wzmożenie napędu nie jest uzależnione od klimatu. Występuje bowiem także na obszarach geograficznych, gdzie w tych miesiącach nie ma – lub jeszcze nie ma – wiosny, obejmuje wszystkie warstwy społeczne oraz grupy wiekowe.

Czytaj dalej

PĘKNIĘCIA I OKALECZENIA MIĘDZYKROCZA

Najczęstszym obrażeniem części rodnych kobiety jest pęknięcie krocza (ruptura perinei), które w nielicznych tylko przypadkach bywa następstwem upadku, zranienia, uszkodzenia przedmiotami ostrymi i tępymi, zwykle jednak pozostaje w ścisłym związku z urazem porodowym.

Czytaj dalej

ZASADY ETYKI SEKSU

Sformułowania zasad etyki seksu, a za naczelną dyrektywę trzeba by tu uznać to, że spraw seksu nie należy stawiać jako nadrzędnych w stosunku do systemu wartości moralnych, a także wartości osobowych (nie wolno drugiego człowieka traktować jako rzeczy) i społecznych (nie wolno krzywdzić rodziny czy innych układów społecznych dla zaspokojenia potrzeb seksualnych). Odpowiedzialność za zachowania seksualne istnieje i wówczas, gdy idąc za bezpośrednim impulsem, nie jest się w pełni świadomym, czy wyrządza się komuś jakieś zło. Trzeba bowiem uwzględnić to, że instynkt zachowania gatunku, przejawiający się jako popęd seksualny, staje się niekiedy ślepy i bezwzględny – stąd zachowania seksualne, podobnie jak i wszelkie inne zachowania człowieka, podlegają zasadzie odpowiedzialności. Istnieją też przypadki bezkonfliktowych, w sposób naturalny zgodnych z porządkiem świata zachowań seksualnych, gdzie jedyną dyrektywą,' jak się wydaje, jest obustronna – spontaniczność. Poczucie odpowiedzialności aktualizuje się wtedy, kiedy grozi zakłócenie owego bezkonfliktowego porządku. Jest więc tak, że w autentycznym, konkretnym życiu człowiek nie ma poczucia odpowiedzialności dlatego, iż właśnie jego zachowania seksualne nie naruszają naturalnego porządku, w którym odpowiedzialność to tyle, co bycie sobą. Uwzględnić trzeba wreszcie sytuacje, gdy zachowania seksualne są całkowicie zgodne z tym, co określić można jako sumienie, czy też poczucie oddania sprawiedliwości człowieczeństwu, choć same czyny odbiegają od powszechnie przyjętych norm, a więc zgodnych z obowiązującą etyką.

Czytaj dalej

Zgwałcenie prostytutki

Stanowisko to daje się również odnieść do sytuacji konkubiny, kochaniu. Inna rzecz, że gdy chodzi o zarzut zgwałcenia żony, konkubiny, kochanki, jego udowodnienie będzie napotykać prawie niepokonalne przeszkody, skoro wszystko odbywa się wśród dwojga osób przebywających stale z sobą, przeważnie w zamkniętym układzie stosunków osobistych.

Czytaj dalej

JAJNIK ( ovarium)

Jajniki są położone w górnej części jamy miedniczej i zazwyczaj jedna ich strona opiera się w małym zagłębieniu wewnętrznej powierzchni mięśnia zasłonowego (fossa ovarica). Są to dwa lekko przypłaszczone twory kształtu podłużnego, umieszczone na tylnej blaszce więzadła szerokiego i przytwierdzone do niego za pomocą krezki (mesovarium), małego zdwojenia otrzewnej.

Czytaj dalej

AWUNKULAT

Nie ulega wątpliwości, że w nieco bardziej rozwiniętych cywilizacjach ludzkich mogą funkcjonować i czasem funkcjonują także inne układy. Dzięki świadomości związków przyczynowych, zachowanie seksualne może być przez człowieka podejmowane z powodu potrzeby posiadania potomstwa i w celu jej zaspokojenia bądź z powodu potrzeby utrwalenia więzi w parze, w celu osiągnięcia tego utrwalenia. Obserwacja przemawia jednak za tym, że te przyczyny zachowania seksualnego nie mogą być traktowane jako podstawowe. Po pierwsze – potrzeba seksualna pojawia się i jest zaspokajana także po zaspokojeniu potrzeby po-

Czytaj dalej

Badanie bakteriologiczne

Badanie bakteriologiczne ułatwia w dużym stopniu stwierdzenie, czy wydzielina pochwy jest kowego, zawiera u kobiety zdrowej wyłącznie laseczniki pochwowe Dóderleina, Gram-dodatnie prątki rozmaitej długości, które wytwarzają kwas mlekowy z glikogenu rozpadłych komórek nabłonkowych śluzówki. Bakterie Dóderieina, glikogen i kwas mlekowy odgrywają dużą rolę w procesie chroniącym pochwę przed zakażeniem. Ten proces samoistnego oczyszczania się pochwy sprawia, że drobnoustroje chorobotwórcze, nawet w razie wtargnięcia ich tą drogą do organizmu, zostają unieszkodliwione, a działanie ich unicestwione.

Czytaj dalej

SROM I MIĘDZYKROCZE

Z powodu silnego unaczynienia pewnych części sromu, przede wszystkim okolicy łechtaczki i opuszek przedsionkowych, może czasem wystąpić wskutek urazu silniejsze krwawienie jeśli skóra pozostała nienaruszona, krwawienie to rozprzestrzenia się łatwo w rozciągliwych tkankach głębszych tworząc krwiak. Krwiaki takie dosięgają nieraz wielkich rozmiarów zajmując nie tylko wargę większą, ale i tkankę łączną pochwy, miedzykrocza, pośladka i przedniej ściany brzusznej.

Czytaj dalej

Poglądy dotyczące fizjologicznego sterowania erekcją

„Wydaje się, że erekcje w czasie snu występują przez cale życie od okresu noworodkowego, wzmagając się pod wpływem marzeń sennych w fazach REM . .. Spotykane u noworodków erekcje w fazie REM mogą być fizjologicznym wzorem rozładowania dla niezróżnicowanej fazy rozwoju (występującej przed rozwojem struktur psychicznych niezbędnych dla marzeń sennych), a poza tym mogą być niezależne od treści tych marzeń. Ponadto jest prawdopodobne, że erekcja u noworodka reprezentuje prymitywne stadium autoerotycznej organizacji odczuć i doświadczeń genitalnych mimo tego, że jest ona albo fizjologicznym mechaniz- mem rozładowania, albo wskaźnikiem napięcia. Długotrwałe erekćje w fazie REM u dorosłego mężczyzny mogą być częściowo regresją do prymitywnego stanu infantylnej organizacji genitalnej, chociaż wydaje się zrozumiałe, że wyższe stopnie organizacji genitalnej, cechujące się ukierunkowaniem na obiekt, również mogą ulegać aktywizacji” (Fisher i wsp 1965). '

Czytaj dalej

Objawy kosmówczaka

Zjawisko to jest w przypadkach kosmówczaka o wiele częstsze niż w chorobach rakowych macicy. Nowe ogniska nabłoniaka kosmówkowego tworzą zrazu tylko wypuklenie (np. w obrębie sromu lub pochwy), które swą sinawą barwą przypomina krwiaka później wskutek zniszczenia pokrywającego je utkania i przebicia nowotworu na zewnątrz powstają w miejscach tych mniejsze lub większe ubytki, których dno jest pokryte masami rozpadającego się nowotworu. Zarówno tego rodzaju przerzuty, jak i przerzuty na drodze dużego krążenia mogą być nieraz mnogie, zwłaszcza przerzuty do płuc i wątroby.

Przerzuty tworzą nie tylko guzy ortotOpiczne, lecz również i ogniska pierwotne umiejscowione ektopicznie. Objawy kliniczne. Czytaj dalej

Zobacz

Kategorie – medycyna

Zobacz