Rehabilitacja ruchowa (kinezyterapia)

Wprowadzenie intensywnej opieki kardiologicznej i rehabilitacyjnej tej licznej grupy chorych jest niezbędnie konieczne -dążyć powinniśmy w leczeniu do ograniczenia stref martwicy w zawale serca, tam gdzie to jest potrzebne, wykonać leczenie operacyjne i przezskórne rozszerzenia naczyń wieńcowych (PTCA) wraz z prewencją pierwotną i kompleksową rehabilitacją.

Czytaj dalej

Pochwa a zapłodnienie

Oprócz roli mechanicznej, jako zbiornika nasienia, pochwa odgrywa w procesie zapłodnienia również aktywną rolę czynnościową. Badania nad czynnościową rolą pochwy rozpoczęły się od stwierdzenia, że w pra- widłowych warunkach odczyn pochwy (pH) jest kwaśny oraz od stwierdzenia in vitro, że kwaśny odczyn blokuje ruchomość plemników, które przecież mają się przedostać przez śluz szyjki macicy do jajowodów. Kwaśny odczyn pochwy wywołany jest obecnością kwasu mlekowego, który jest produktem końcowym metabolizmu glikogenu obficie występującego w komórkach powierzchownych warstw błony śluzowej pochwy metabolizm ten przebiega w obecności estrogenów. Wiele czynników pochwowych oddziaływa na żywotność i ruchliwość plemników w pochwie sprawiając między innymi, że zachowują one ruchliwość. Wiele z tych czynników nie zostało poznanych do dzisiejszego dnia. Kontrolowane środowisko pochwy (nie zawierające chorobotwórczych bakterii ani grzybków i nie wystawione przez okres 48 godzin na neutralizujące działanie nasienia lub krwi) utrzymuje pH=3,5-4,0. Ponieważ w takim środowisku ruchliwość plemników ustaje, muszą istnieć mechanizmy, które to pH zmieniają w kierunku zasadowym wskutek czego stwarzają optymalne środowisko dla żywotności i ruchliwości plemników.

Czytaj dalej

Zachowanie osobników męskich i żeńskich u ssaków

Wiadome jest, że zachowanie osobników męskich i żeńskich u ssaków różni się już w pierwszych miesiącach po urodzeniu, przy czym osobniki męskie wykazują większą aktywność niż osobniki żeńskie. Tych różnic w zachowaniu nie można wytłumaczyć obecnością większej ilości androgenów u osobników męskich. Resko (1967) przeprowadził badania poziomu androgenów u małp (rezusów) płci męskiej, które badał pomiędzy

Czytaj dalej

Zasady teorii uczenia się

Na etapie konkretyzacji szukanie kierunku rozładowania dokonuje się na zasadach teorii uczenia się, a przedmiotem wzmocnienia i eliminacji są społeczne stereotypy zachowań, mniej lub bardziej efektywne formy, działania, które są wynikiem własnych prób i błędów. Szczególnie wyraźnie procesy te występują w okresie dojrzewania. W żadnym okresie nie ma tak wielkiego społecznego niebezpieczeństwa niemożności rozpoznania źródeł napięcia (wywołującego agresję) czy rozpoznania zamiennego (emocje za seks i przeciwnie). Obserwujemy również społeczne mechanizmy konkretyzacji:

Czytaj dalej

Obumarcie płodu w ciąży jajowodowej

Postępowanie i leczenie. Powikłania towarzyszące ciąży pozamacicznej stanowią poważne niebezpieczeństwo dla matki. Dla jaja płodowego wystąpienie ich jest równoznaczne ze śmiercią płodu. Tylko w wyjątkowych przypadkach pozostaje on przy życiu i może rozwijać się dalej losy jego są jednak zawsze bardzo niepewne.

Czytaj dalej

Poglądy na konieczność toychowania seksualnego

Wszystkie badania zdają się dowodzić, iż idea wychowania seksualnego zdobyła sobie ostatecznie prawo obywatelstwa i znaczna większość rodziców i nauczycieli uważa tę działalność wychowawczą za niezbędną. Według wyników badań reprezentatywnych OBOP (Malewska, 1968) 70,1% zbadanych kobiet polskich uznało wychowanie seksualne za bardzo lub raczej potrzebne. W moich badaniach (Kozakiewicz, 1969) 75% młodych nauczycieli uznało wychowanie seksualne za pożyteczne i potrzebne. W badaniach Kaczora (1968) 80% nauczycieli czynnych opowiedziało się za prowadzeniem wychowania seksualnego. Tenże badacz, zbierając opinie rodziców, uzyskał zbliżony do Malewskiej rezultat: 65,5% rodziców było przekonanych o potrzebie wychowania seksualnego.

Czytaj dalej

Naczyniak jajnika

Wszystkie wyżej wspomniane nowotwory łącznotkankowc jajnika rosną powoli. Są dość ruchome, a ponieważ są na ogól twarde z wyjątkiem, rzecz prosta, naczy- niaków – mogą niekiedy sprawiać ból podczas ruchów.

Czytaj dalej

ZAPALENIE GRUCZOŁÓW BARTHOLINA

Gruczoły Bartholina ulegają często zakażeniu rzeżączkowemu i to zarówno w przebiegu procesu ostrego, jak przewlekłego, przy czym zapalny proces obejmuje zazwyczaj oba gruczoły. Nie zawsze dochodzi do ich zropienia, Czasami o toczącym się w ich obrębie procesie zapalnym świadczy wlko zaczerwienienie ujścia ich przewodów, wyglądające jak małe, czerwone plamki.

Czytaj dalej

Salpingografia część 3

W razie obecności w zatoce Douglasa płynu surowiczego pacjentka pozostaje nadal pod opieką lekarza, który przeprowadza odpowiednie leczenie zachowawcze. Wydobycie przy nakłuciu sklepienia pochwy płynu surowiczego zdarzać się może w razie obecności torbieli jajnikowych z surowiczą treścią, zapalenia surowiczego jajowodu lub torbieli przyjajnikowej. Zdarzać się może jednak także w starych krwistkach, których treść może mieć wygląd prawie przejrzystego płynu. W ostatnim przypadku badanie mikroskopowe wykaże jednak pozostałości po krwotoku..

Nakłucie próbne przez powłoki nie ma w ginekologii większego zastosowania. Dokonuje się go celem wypuszczenia nagromadzonej w jamie otrzewnowej większej ilości płynu surowiczego (tuberculosis peritonei). Ponieważ w takich przypadkach otwarcie jamy brzusznej ma pewne znaczenie lecznicze – ze względu na na-

Czytaj dalej

CHOROBY UMYSŁOWE I NERWOWE CZĘŚĆ 2

Objawy chorobowe w obrębie kobiecych części rodnych spostrzegane czasem u histeryczek polegają na zwiększeniu się wydzieliny śluzowej z powodu natury nerwowej, na występowaniu obfitych krwawień miesięcznych oraz rozmaitego rodzaju zaburzeń ruchowych i czuciowych (parcie na mocz, parcie na stolec), w następstwie zbytniej pobudliwości układu nerwowego mięśniówki pęcherza moczowego lub prostnicy. Związek między skargami histeryczek a cierpieniem kobiecym, istniejącym rzeczywiście, może być jednak bardzo luźny lub też nie istnieć wcale. Nie można też zapominać o tym, że nadmiernie wrażliwa chora może pewne objawy odczuwać bardzo silnie albo tłumaczyć sobie występowanie ich w sposób opaczny przez zwracanie na nie nadmiernej uwagi i rozbudowanie na tym tle całego zespołu objawów psycho- neurotycznych.

Czytaj dalej

Socjalizacja potrzeby seksualnej

Socjalizacja potrzeby seksualnej jest procesem, który powinien być rozpatrywany z uwzględnieniem całego okresu rozwoju psychicznego, od urodzenia do dojrzałości. Poznawanie i interioryzacja norm określa- jących ramy zachowania seksualnego odbywa się bowiem w znacznej części w okresie poprzedzającym pojawienie się potrzeby seksualnej, a więc w pierwszych latach życia, począwszy od wczesnego dzieciństwa. Okres od wczesnego dzieciństwa do początków dojrzewania pozwala na ukształtowanie podstawowych pojęć moralności seksualnej, a także na nabycie odpowiednich umiejętności funkcjonowania społecznego, które będą stanowiły punkt wyjścia działań społeczno-erotycznych, inicjowanych w okresie dojrzewania. Zagadnienia te były już omawiane powyżej, przy analizowaniu wczesnodziecięcego treningu społecznego. Konieczne wydaje się jednak zwrócenie uwagi na fakt, że proces socjalizacji potrzeby seksualnej obejmuje dwa elementy składowe: nabywanie wiedzy o wymaganiach społecznych dotyczących aktywności seksualnej oraz nabywanie umiejętności zaspokajania potrzeby seksualnej zgodnie z wymaganiami społecznymi. Drugi element, dotyczący nabywania określonych umiejętności, związany jest z treningiem społecznym. W procesie nabywania wiedzy wyraźnie natomiast występuje zapoznawanie się z określonymi normami i ewentualna interioryzacja tych norm. Interioryzacja, a więc przyjęcie norm za własne, w pełni aprobowane reguły postępowania, dotyczy dość często tylko pewnej części zakazów i nakazów, co w niektórych przypadkach może być dowodem niepełnej lub nieprawidłowej socjalizacji, w innych natomiast stanowi

Czytaj dalej

Odmienności seksualizmu kobiety od seksualizmu mężczyzny

Winokur i Leonard (1963) stwierdzili, że kobiety wykazujące cechy histeryczne reagują znacznie słabiej na psychologiczne bodźce seksualne niż kobiety bez tych cech. Poza powyższymi współzależnościami wykryto jeszcze wiele innych. Stwierdzono, że reaktywność seksualna jest większa u tych kobiet, które: 1) posiadają wyższe wykształcenie, 2) są mniej przywiązane do religii katolickiej, 3) pochodzą z miasta.

Czytaj dalej

Wygniatanie łożyska

Po minięciu go, ręka wpada do rozszerzonej jamy macicy, co robi wrażenie jej przebicia.

– b) postępowanie wobec nieodklejania się fożyska.

Wypełnienie naczyń łożyskowych

Leczenie polega na całkowitym usunięciu łożyska. W przypadkach obfitego krwawienia, groźnego dla życia rodzącej, nie czekamy na samoistne jego odejście, lecz usuwamy je za pomocą zabiegów. Do tego celu służą: wygniatanie, wypełnienie naczyń łożyskowych roztworem soli fizjologicznej oraz ręczne wydobycie łożyska. Wygniatanie łożyska nazywamy zabiegiem Cródego, co zostało opisane w rozdziale o prowadzeniu porodu. Jeśli jest on umiejętnie wykonany, może oddać duże usługi i nie naraża rodzącej na dalsze zabiegi wewnętrzne, a tym samym na możliwość zakażenia, W czasie dobrze wykonanego zabiegu czujemy, jak łożysko pod palcami ześlizguje się ku dołowi, widzimy, jak tuż nad spojeniem wypukła się dolny odcinek i następnie łożysko ukazuje się w szparze sromowej. W razie niepowodzenia zabieg należy kilkakrotnie powtórzyć w odstępach kilkuminutowych, ostatecznie w uśpieniu rodzącej.

Wypełnienie naczyń łożyskowych przez żyłę pępowinową płynem fizjologicznym, wyjątkowo stosujemy w praktyce szpitalnej, gdyż metoda ta nie nadaje się do leczenia domowego. W przypadkach, kiedy zabiegiem Credego nie udaje się wycisnąć łożyska, a krwawienie utrzymuje się nadal, przystępujemy do ręcznego jego usunięcia. Należy pamiętać, że jest to zabieg bardzo groźny dla rodzącej, gdyż umożliwia jej zakażenie, a śmiertelność po tych zabiegach wynosi około 10%. Ręką odkażoną i nawet w jałowej rękawiczce gumowej przechodzimy przez pochwę, w której zawsze znajdują się drobnoustroje i przenosimy je do najbardziej podatnego na zakażenie miejsca łożyskowego. Po usunięciu łożyska oglądamy je bardzo szczegółowo i w razie braków jego części tępą łyżką usuwamy pozostałe w macicy resztki. Po całkowitym opróżnieniu jamy macicy należy zwracać baczną uwagę na jej obkurczanie się, gdyż niejednokrotnie występuje niedowład macicy.

Pooperacyjne powikłania

Przyczyny powstawania przepukliny w bliźnie pooperacyjnej są różne. Najczęściej jest ona następstwem trudnego gojenia się rany w powłokach brzusznych po zabiegach chirurgicznych połączonych z otwarciem jamy otrzewnowej (ropienie, sączkowanie, krwiaki). Pooperacyjne powikłania, np. wymioty oraz zapalenie oskrzeli i płuc po narkozie, usposabiają do powstawania tego rodzaju i przepuklin, gdyż towarzyszący im kaszel wpływa niekorzystnie na gojenie bądź to rozluźniając założone szwy, bądź powodując ich przerwanie.

Przepukliny w bliznach pooperacyjnych powłok brzusznych mogą dotyczyć albo całego pola blizny, która uległa rozciągnięciu i uwypukleniu, albo też uwypuklenie pokryte od wewnątrz otrzewną dotyczy tylko pewnego miejsca lub pewnych miejsc blizny.

W pierwszym przypadku nie ma właściwie wrót przepuklinowych i worka przepuklinowego. Czytaj dalej

Zobacz

Kategorie – medycyna

Zobacz