Hierarchia stadna. System rang

Po raz pierwszy hierarchia stadna została opisana przez Schjelderupa- -Ebbego, na przykładzie kur, jako tak zwany porządek dziobania (pecking order). W stadzie kur zawsze jedna najsilniejsza kura odpędza dzio-

Czytaj dalej

Nóżki miednicomierza

Nóżki miednicomierza należy zawsze ustawiać na zewnętrzny ch krawędziach kości. Mierzenie miednicy rozpoczynamy od określenia odległości między gór-nymi przednimi kolcami kości biodrowych odległość ta stanowi wymiar mi ę dzyk o’1 co wy (di- stantia interspinalis) i wynosi w prawidłowej mie-dnicy 25—26 cm (ryc. 73). Wymiar międzygrze- bieniowy (distantia in- tercristalis) wynosi 28—29 cm. Aby uzyskać ten wymiar należy ramionami miednicomierza wyszukać największą odległość między krawędziami grzebieni biodrowych. Odległość międzykrętarzowa (distantia intertrochanterica) wynosi 30—32 cm i w przybliżeniu świadczy o wymiarze próżni miednicy. W czasie pomiarów ciężarną należy ułożyć na wznak z nogami wyprostowanymi. i zbliżonymi do siebie.

Czytaj dalej

Faza ustępowania podniecenia

W fazie orgazmu wszystkie powyższe zmiany uwidaczniają się najwyraźniej. Warto zaznaczyć, że jeśli reakcje fizjologiczne u kobiety rozwijają się zgodnie z powyższym opisem, to może ona osiągnąć orgazm nawet bardziej intensywny niż mężczyzna. Rozległość i intensywność rumieńca skórnego jest wprost proporcjonalna do intensywności orgazmu. Zanika kontrola woli nad mięśniami i pojawiają się mimowolne skurcze różnych grup mięśniowych. Mimowolne skurcze zwieraczy odbytnicy występują równolegle ze skurczami platformy orgazmowej. Tempo oddychania’wzrasta do 40/min. intensywność i czas trwania są wskaźnikami stopnia napięcia seksualnego. Tachycardia osiąga przeciętne wartości 110 – -180 uderzeń na minutę lub więcej. Większa liczba tętna odzwierciedla więcej zmian w intensywności orgazmu u kobiety niż u mężczyzn. Ciśnienie skurczowe krwi wzrasta o 30-80 mm Hg, a ciśnienie rozkurczowe o 20 – 40 mm Hg.

Czytaj dalej

Debilizm i demencja

Debilizm jest zwykłym ograniczeniem umysłowym, w związku z czym mieszanie go z idiotyzmem (patrz: „Idiotyzm”) czy imbecylizmem (patrz: „Imbecylizm”) jest nieporozumieniem. Z drugiej strony nazywanie tylko debilizmem decyzji, dla której określenie „idotyzm” wydaje się za słabe, świadczyć może, że ocenę taką daje imbecyl, a więc ktoś, kogo po prostu nie stać na znalezienie odpowiedniego słowa. Leczenie debilizmu jest tylko stratą czasu, zaś otaczanie debila jakąś szczególną troską czy wręcz podlizywanie się mu może łatwo uczynić z debila imbecyla (patrz: „Imbecylizm”), a nawet idiotę (patrz: „Idiota”).

Czytaj dalej

Akomodacja pochwy

W fazie odprężenia zanika szybko platforma orgazmu (co powoduje zwiększenie się światła 1/3 zewnętrznej części pochwy) oraz w tempie wolniejszym powracają do stanu wyjściowego 2/3 wewnętrznej części pochwy, a zabarwienie ciemnopurpurowe ustępuje. U niektórych kobiet w fazie odprężenia może nadal występować zwilżanie ścian pochwy treścią śluzowatą, co jest oznaką dalszego utrzymywania się podniecenia seksualnego lub jego ponownego, natychmiastowego wznawiania się. Stymulacja seksualna może u tych kobiet spowodować wystąpienie następnego orgazmu.

Czytaj dalej

ZARYS ROZWOJU METODOLOGII PSYCHOFIZJOLOGII SEKSUALNEJ

Badanie mechanizmów fizjologicznych tkwiących u podłoża seksu człowieka jest bardzo trudne, ponieważ każda reakcja seksualna zawiera elementy natury psychologicznej i socjologicznej, które zaciemniają obraz. Dlatego informacje dotyczące „czystych” mechanizmów fizjologicznych czerpie się do dzisiejszego dnia głównie z badań porównawczych wykonanych na zwierzętach.

Czytaj dalej

Pogląd że rozmiar członka

Z badań Mastersa i Johnson (1966) wynika, że fozpowszechniany nagminnie pogląd, jakoby obrzezanie mężczyzny przeciwdziałało wczesnemu wytryskowi nasienia – nie ma uzasadnienia naukowego. W Stanach Zjednoczonych zresztą rozpowszechniany był pogląd przeciwny, według którego glans penis (żołądź prącia) u obrzezanych mężczyzn miała być bardziej wrażliwa na bodźce eksteroceptywne związane ze stosunkiem lub samogwałtem niż glans penis pokryta napletkiem. Dlatego mężczyzna obrzezany miałby większe trudności z kontrolą wytrysku nasienia oraz większe tendencje do zaburzeń wzwodu. Z badań przeprowadzonych zarówno na obrzezanych, jak i nieobrzezanych mężczyznach wynika, że nie stwierdzono żadnych znamiennych różnic dotyczących czasu pojawiania się wytrysku nasienia w następstwie stymulacji seksualnej. Z fizjologicznego punktu wadzenia istnienie lub brak napletka nie ma więc związku z kontrolą wytrysku nasienia przez mężczyznę.

Czytaj dalej

Wypadnięcie macicy

Wypadnięcie macicy (prolapsus Uteri). Wypadnięcie macicy jest jakby wyższym stopniem jej obniżenia. Przemieszczenie to polega na wysunięciu się jej przed szparę sromową i to albo częściowo (prolapsus Uteri incompletus), albo w całości wraz z dnem (prolapsus uteri completus).

W przypadkach niezupełnego wypadnięcia macicy zwykle tylko jej szyjka wysuwa się przed szparę sromową, dno natomiast pozostaje w dawnej wysokości, w obrębie miednicy małej, lub też tylko nieznacznie się obniża. Jest to możliwe jedynie dzięki wydłużeniu się macicy (prolapsus Uteri incompletus cum elongatione). Wydłużenie się szyjki następuje wskutek uciśnięcia jej przez mięśnie tworzące szczelinę płciową jeszcze przed wyparciem jej przez wrota „przepuklinowe“. Czytaj dalej

Amputacja macicy

Jeśli część pochwowa uległa przerostowi i zgrubieniu, dokonujemy jej amputacji lub plastycznego pomniejszenia. Kolp orafia tylna i plastyka krocza (połączona ze szwem mięśni dźwigaczy odbytu). Zabieg ten ma na celu zwężenie wejścia do pochwy, wytworzenie wyższego krocza i zwężenie szczeliny płciowej przez zeszycie mięśni dźwigających odbyt. Wobec konieczności wytworzenia wyższego krocza, cięcie okalające płat, który nek pochwy na skórę warg i na krocze, obejmując od dołu płat złożony w górnej części z tylnej ściany śluzówki pochwy, w środkowej – z błony śluzowej jej przedsionka, a w dolnej – ze skóry krocza. Po oddzieleniu od podłoża tego płata, ma być usunięty, musi wychodzić na skórę. Wycięcie płata z tylnej ściany pochwy powinno nie tylko umożliwić następowe zwężenie wejścia do pochwy, lecz również uprzystępnić zbliżenie do siebie brzegów mięśni dźwigaczy odbytu. Najodpowiedniejsze w tym celu jest przeprowadzenie cięcia w kształcie równoramiennego trójkąta, zwróconego wierzchołkiem ku sklepieniom. Końce dolne tego cięcia przypadają na wejście do poclrwy, a kąt między liniami cięcia (w jego wierzchołku) jest mniej lub więcej ostry, zależnie od tego, jak wielki płat ma być z pochwy usunięty. Koniec dolny tych cięć prowadzi się dalej przez przedsio który ma kształt rombu, odsłania się rana, w której głębi leżą mięśnie krocza osłonięte tkanką łączną i powięzią, a pod nimi mięśnie-dźwigacze odbytu. Brzegi szcze-

Czytaj dalej

Ontogeneza zachowania seksualnego część 2

Ovens (1976) obserwując rozwój socjoseksualnego zachowania u pawiana anubisa zauważył, że samice tych małp dokonują prezentacji w kierunku matek z dziećmi. Dzieci już w wieku 6 miesięcy interesują się okolicą genitalną samic. Pierwsze próby krycia u tych małp występują jeszcze przed 10 miesiącem życia. Początkowo są one niekompletne i źle zorientowane przestrzennie. Pojawiają się wtedy pierwsze reakcje i ruchy frykcyjne, ale występujące w niewłaściwym kontekście behawioralnym. Około 10 miesiąca życia pojawiają się rytmiczne ruchy frykcyjne, a około 12 – pierwsze intromisje i przerwy poejakulacyjne.

Czytaj dalej

Kora mózgowa u ludzi

Usunięcie części kory nowej wiedzie na ogół do wzmożenia ogólnej aktywności oraz niekontrolowanej aktywności seksualnej wskutek zniszczenia mechanizmów hamulcowych. Obserwowano u samców szczurów osłabienie zachowań seksualnych po uszkodzeniu grzbietowo-bocznych (lecz nie środkowych) części kory mózgowej. Natomiast usunięcie zakrętów gruszkowatych kory mózgowej płatów skroniowych u kotów, zarówno u samców jak i samic wywołuje zachowanie hiperseksualne. Całkowita obustronna dekortykacja powoduje u kotów zanik zachowań seksualnych (w czym szczególne znaczenie zdają się mieć płaty czołowe), natomiast jednostronna dekortykacja nie znosi kopulacji. Opisano też u szczurów trwały zanik aktywności seksualnej po zniszczeniu płatów czołowych, podczas gdy rozległe uszkodzenia płatów ciemieniowych, skroniowych i potylicznych zdawały się nie wywierać prawie żadnego wpływu na zachowania seksualne.

Czytaj dalej

Metoda domaciczna

Nasienie uzyskane drogą coitus condomatus łub lepiej przez masturbację wprowadza się za pomocą strzykawki Brauna w ilości około i ml do jamy macicy, po odsłonięciu ujścia zewnętrznego kanału szyjki we wziernikach łyżkowych. Wskazane jest uprzednie przemycie pochwy fizjologicznym roztworem soli. Części pochwowej nie należy ściągać kulo- ciągiem, aby uniknąć domieszki krwi wskutek jej skaleczenia.

Po wprowadzeniu nasienia do macicy pacjentka powinna pozostać przez pewien czas w położeniu na wznak, z wysoko uniesionymi pośladkami. Najodpo- wiedniejszym do wykonania zabiegu jest czas między io-15 dniem po miesiączce, gdyż na ten właśnie okres przypada jajeczkowanie.

Metoda' dopochwowa nie przedstawia żadnych trudności technicznych. Polega ona na wprowadzeniu cieczy nasiennej we wziernikach łyżkowych do tylnego sklepienia pochwy. Zaleca się stosowanie jej w przypadkach, kiedy nie stwierdzamy u kobiety żadnych zmian anatomicznych utrudniających zapłodnienie (płaskie sklepienie pochwy, zwężenie kanału szyjki macicznej itp.), a kiedy prawidłowy stosunek płciowy nie może się odbyć z winy mężczyzny.

Metoda domaciczna wskazana jest natomiast w tych wszystkich przypadkach, kiedy ilość cieczy nasiennej jest niewielka, plemników w niej mało i kiedy nie wykazują one prawidłowej ruchliwości. W razie stwierdzenia u kobiety patologicznych zmian w pochwie, na sromie i na części pochwowej, które mogą utrudnić zapłodnienie, metoda domaciczna jest jedynie celowa. W razie ujemnego wyniku należy zabieg powtórzyć, przy czym jednak w przypadkach zastosowania metody doma- cicznej dokonać tego można dopiero w następnym okresie między miesiączkowym.

JĄDRA A FAZA ORGAZMU

W fazie plateau dochodzi do dalszego unoszenia się jąder oraz przylegania ich do krocza. Wysokie uniesienie jąder przyczynia się do zwiększenia ciśnienia pod jakim następuje wytrysk nasienia. Częściowe uniesienie się jąder nie tylko powoduje obniżenie się ciśnienia pod jakim następuje wytrysk nasienia, lecz może też być przyczyną braku pełnej ejakulacji. Prawe jądro, które zwykle leży wyżej w worku mosznowym, wcześniej kończy reakcję unoszenia się niż jądro lewe. Oprócz unoszenia się jąder dochodzi też do zwiększenia się ich objętości o około 50%. Rozmiar powiększenia się objętości jąder uzależniony jest od czasu utrzymywania się znacznego poziomu napięcia seksualnego typowego dla fazy plateau. Im dłużej trwa to napięcie, tym bardziej zwiększa się objętość jąder, która może się powiększać o prawie 100%. Jest to spowodowane przekrwieniem naczyń krwionośnych w obrębie jąder.

Czytaj dalej

Wynicowanie macicy w przypadkach guzów podśluzowych

W obu postaciach wynicowania macicy sposób jego powstawania jest taki sam. Przyczyną wywołującą tego rodzaju przemieszczenie jest pociąganie w dół wewnętrznej ściany macicy. Dokonuje tego w III okresie porodu ręka ciągnąca za pępowinę, kiedy łożysko jest jeszcze silnie przyklejone, lecz też wykonująca niezręcznie zabieg Ctedego (co doprowadza do wgniecenia dna macicy do jej jamy).

Wynicowanie macicy nie zawsze bywa sztucznie wywołane. Czasami jest ono następstwem nagłego pociągnięcia pępowiny, a za jej pośrednictwem łożyska i ściany macicy przez rodzący się płód lub też wgniecenia ściany macicy do jej wnętrza wskutek silnego skurczu mięśni brzusznych. Wynicowanie macicy może zatem nastąpić, jeśli kobieta odbywa poród w pozycji stojącej lub też jeśli pępowina jest bardzo krótka. W obu tych przypadkach pociągnięcie ściany macicy ku dołowi przez silnie wyprężoną pępowinę, w chwili kiedy łożysko nie zdążyło się jeszcze odkleić, staje się powodem wynicowania samorodnego.

Czytaj dalej

Zobacz

Kategorie – medycyna

Zobacz